Familie de Vries uit Stiens

Bericht aan de verwanten van Gaele de Vries uit Stiens:
wat leuk dat je deze pagina van mijn website bezoekt!
Hoewel mijn moeder nog op hoge leeftijd af en toe correspondeerde met meerdere van haar (achter-)nichten en neven, is het contact met mijn Friese familie bijna geheel verloren gegaan.
Hetgeen hieronder is opgetekend, moest grotendeels met gegevens uit archieven worden samengesteld. Als je dus materiaal hebt (zoals verhalen, anecdotes of foto’s), die deze vaak dorre feiten verder kunnen verlevendigen, dan houd ik mij van harte aanbevolen.
Maar ook als dat niet het geval is, vind ik het leuk als je contact met mij opneemt. Klik hier voor de contactpagina,
of via mail: jelle<at>faddegon.nl (<at> = @)

 

Stiens

Deze pagina geeft een overzicht van de familie de Vries, voor zover verwant aan mijn grootmoeder Antje de Vries.
Het verhaal van haar gezin komt t.z.t. op de pagina: familie Keizer- de Vries.
 
De familie van haar ouders, Gaele Tabes de Vries en Klaaske de Jong, levert het grootste deel van het verhaal op deze pagina.
Gaele was, zoals we zullen zien, bijna 70 jaar lang een bindende kracht in het leven van het dorp Stiens.

Bij de eerdere generaties treffen we echter vooral mensen aan met een reizend bestaan: schippers, en dan vooral turfschippers, in de wijde omgeving van Leeuwarden.

Het zoeken naar oudere generaties is met name in Friesland een flinke puzzel. Pas in de Franse tijd, rond 1811, werd het verplicht een familienaam te kiezen. Voorheen werd volstaan met de naam van de vader als patroniem achter de voornaam te plaatsen. Tot ver in de negentiende eeuw bleef dat nog een gewoonte, zij het dat nu ook de familienaam werd toegevoegd. Ook treffen we van voornamen, patroniemen en familienamen, ook na 1881, vaak verschillende spellingen aan.
 
Eerst een overzicht van de opeenvolgende generaties, tevens de structuur van deze pagina.
De vrouwelijke afstammingslijn wordt vermeld voor zover deze bekend is. Deze is dan in een kader geplaatst.

Een overzicht van alle voorouders van Geele Tabes de Vries, waarin ook de vrouwelijke voorouders zijn opgenomen, vind je in diens kwartierstaat.


 • I. Tabe Sjoerds de Vries (1797-1857) en Trijntje Feitses de Vries (1759-1816).
  – Trijntje blijkt een afstammeling van oude Friese adel…
  Zij krijgen acht kinderen, de zesde, Geele Tabes, is de volgende in onze stamreeks:

  • II. Geele Tabes de Vries (ca.1750-1805) en Berber Klazes Bouwer (1795-1871)
   Zij krijgen 4 kinderen, de tweede, Tabe Geales, is de volgende in onze stamreeks:

   • III. Tabe Geales de Vries (1822-1887) en Tjitske Douwes Siegersma (1816-1879)
    – met de geschiedenis van de familie Siegersma
    Het oudste van hun zeven kinderen was Gaele Tabes:

    • IV. Gaele Tabes de Vries (1847-1934); huwde drie maal:
     • eerst met Lolkje Siemens Westerhuis (1848-1878), met wie hij vier kinderen kreeg
     • toen met Hitje Douwes van der Ley (1853-1887), weduwe met een zoon; samen kregen zij nog twee kinderen
     • en tenslotte met Klaaske Tjeerds de Jong (1862-1922); zij kregen negen kinderen. Hun zesde kind, dus Gaeles twaalfde, was mijn grootmoeder Antje de Vries.
      – twee broers van Klaaske emigreren met hun gezin naar Amerika; ook lijkt er, ver in het verleden, een afstamming van oude Hollandse adel gevonden.


I. Tabe Sjoerds (ca.1750-1805) en Trijntje Feitses (1759-1816)

Tabe was de zoon van Sjoerd Tabes en Grietje Harts uit Rijperkerk.
een opzichter bij de turfwinning
Hij werd geboren in Kollumerzwaag en werd kastelein/ herbergier in Rijperkerk. Daar trouwde hij op zijn 29e met de 20-jarige Trijntje Feitses, dochter van Feitse Kampus en Saakje Minnes. Ook Trijntje staat ingeschreven als kasteleinse.

Later staat bij Tabe genoteerd dat hij veenbaas is, een opzichter op de veenderij.

Op internet staat de “Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel”, waarin ook Trijntje voorkomt. Zij blijkt verwant aan het geslacht Martena, dat in de Friese geschiedenis een grote rol heeft gespeeld.
Keimpe van Martena (1487-1538) (zie ook Wikipedia) had bij Jaw Heres Wiarda een (buitenechtelijke) dochter Anna, een voormoeder van Trijntje, zeven generaties later.
 
Over een voorvader van deze Keimpe vonden we de volgende tekst:
Frederik Barbarossa (1122-1190)Zoo vermelden onze chronijken in de twaalfde eeuw HESSEL DOECKES VAN MARTENA, die door zijnen vader naar Italië ter îeering gezonden, weldra de gunsteling, togtgenoot en vriend van den Keizer FRIDERICUS Barbarossa werd, die hem Ridder maakte, en bevel over tien duizend paarden gaf. Elf jaren had hij den Keizer gediend, toen hij, bijna het slagtoffer van minnenijd om de hand eener Gravinne VAN STOLBERG geworden, ten jare 1170, in het bestormen van Milaan, sneefde. (Occo SCHARLENSIS, fol. 26 verso, druk van 1597)”
 
Thabor KloosterEen paar eeuwen later vinden we de voorouder Rienck Bockema (1350—1436), een ridder uit Sneek. Ook over hem staat een tekst op Wikipedia.
Hij stichtte in 1406 het Thabor Klooster bij Sneek. Zijn dochter huwde een telg uit de bekende familie van Harinxma Tho Sloten.
 
Voor een overzicht van al deze voorouders van Trijnte Feitses zie haar kwartierstaat
.

Terug naar hun “eenvoudiger” nakomelingen in de 18e eeuw.
Van Tabe en Trijntje zijn acht kinderen bekend, waarvan er zeven de volwassen leeftijd bereiken. Ze blijven hun hele leven in Rijperkerk wonen, waar Tabe in 1805 overlijdt, 55 jaar oud. Trijntje krijgt de volledige voogdij over de minderjarige kinderen.

De Vries aangenomen als familienaam - 30 dec.1811Op 31 december 1811 meldt Feitse, de tweede zoon van Tabe en Trijntje, zich bij het Gemeentebestuur van Hardegarijp om aan de verplichting te voldoen een Familie-naam te kiezen. Dat doet hij voor zichzelf, maar ook als gemachtigde voor zijn broer Sjoerd en diens drie kinderen en voor zijn moeder Trijntje en haar vijf minderjarige kinderen. Vanaf dan heten allen in dit gezin officieel “de Vries”.

Trijntje overlijdt in 1816 in Rijperkerk, “huis nr. 43”. De jongste zoon, Keimpe, is dan pas 12 jaar oud.
We vonden nog een notariële acte, waarin wordt beschreven hoe de erfenis over de kinderen is verdeeld.

De kinderen van Tabe en Trijntje:
 1. Sjoerd (1780-1848)
  Sjoerd Tabes trouwt in 1800 met Ybeltje Johannes Westra.
  kinderen trekken een schuitHij krijgt in 1811 officieel de familienaam “de Vries”. Hij heeft dan drie kinderen: Trijntje, Tabe en Johannes. Later worden nog Uilkje en Pieter geboren.
  Uit 1821 dateert een notariële acte, waarin wordt vastgelegd dat Sjoerd voor 500 gulden een schip koopt van Gerben Keimpes van der Feer uit Hardegarijp. De kans is groot, dat Sjoerd ook al voor die datum als schipper werkzaam was: de geboorte van zijn kinderen wordt steeds op verschillende plaatsen aangegeven.
  Tenminste drie van de kinderen van Sjoerd en Ybeltje worden ook schipper.

  Als Sjoerd in 1842 overlijdt, ligt hun schip in Leek in de Zevenhuizer Hoofdvaart. Ybeltje blijft nog varen, tot zij vijf jaar later in Gorredijk komt te overlijden.


 2. Feitse (1783-1827)
  Feitse meldt zich in 1811 bij de Baljuw van Hardegarijp om officieel de familienaam de Vries aan de nemen. Hij doet dat meteen ook als gemachtigde voor zijn oudere broer en voor zijn moeder, die dan weduwe is met nog vijf minderjarige kinderen.
  een turfschuit
  Een jaar later trouwt Feitse in Oenkerk met de 20-jarige Wytske Feyes Humalda.
  Van Feitse staat vermeld, dat hij op enig moment “veenbaas” is in Rijperkerk. Maar hij wordt ook schipper: in 1802 koopt hij zijn eigen turfschuit.

  een schuitevoerderscheAls Feitse 45 jaar oud is, overlijdt hij, aan boord van het schip, dat dan in Leeuwarden ligt. Hij heeft dan drie dochters en een zoon en Wytske is hoogzwanger van de vijfde, een meisje dat twee maanden later ter wereld komt. Feitses jongste broer Keimpe wordt benoemd tot toeziend voogd.
  Wytske blijft “schuitevoerderse”, zoals vermeld staat in de acte waarmee in 1830 Wytskes inventaris wordt opgemaakt. Het schip vormt het belangrijkste kapitaal; daarnaast bezit zij ook een stuk land. Keimpe behartigt hierbij de belangen van de nog minderjarige kinderen.

  Wytske zou enige weken later trouwen met de 14 jaar jongere Gosse Gerrits Bakker uit Stiens. Ook hij is turfschipper.

  Ook de kinderen van Feitse en Wytske trouwen met een schipper of worden op enig moment zelf schipper.


 3. Saakje (1787-1829)
  Deze dochter van Tabe en Trijntje trouwt in 1812 met Sipke Sipkes Postma, bakkersknecht in Menaldum.
  Een jaar later koopt deze voor 1300 gulden een huis met bakkerij in Blija. Voor de meubelen wordt nog eens 125 gulden bijgelegd.
  Er worden in de periode tot 1827 elf kinderen geboren. Slecht vijf van hen zullen de volwassen leeftijd bereiken.
  In 1826 overlijdt Sipke; vier maanden later wordt de jongste dochter geboren.
  Maar in 1829 verliezen de kinderen ook hun moeder, 42 jaar oud.

 4. Grietje (1790-1873)
  Grietje trouwt in 1811 met Pieter Willems de Vries, rogmolenaar in Warga.

 5. Lijsbeth (1793-1828)
  Bij haar huwelijk met Lieuwe Klazes Nicolay in 1812 is Lijsbeth vier maanden zwanger van hun eerste kind.
  Lieuwe is veenbaas in Rijperkerk; later verdient hij de kost als daggelder. Daarbij werkt hij onder andere als gardenier en als slager. Ook werkt hij als kastelein.
  Lijsbeth wordt maar 35 jaar oud. Van de vijf kinderen die zij ter wereld bracht zijn er dan nog drie in leven: 16, 14 en 11 jaar oud.

 6. Gaele (1797-1857)
  een turfschipGaele is pas 17 jaar oud als hij al actief is de turfhandel. Hij vindt iemand die voor 500 gulden borg wil staan voor de in Hardegarijp te winnen turf in het seizoen van 1814. Een paar maanden later koopt hij, samen met zijn 10 jaar jonge broertje voor 540 gulden een “koffescheepje” van Frederik Jacobs van der Werff.

  Zijn verdere levensgeschiedenis lees je in hoofdstuk II hierna, over Geele Tabes de Vries en Berber Klazes Bouwer.


 7. Keimpe (1800-voor 1804)
  Dit jongetje, dat in 1800 werd geboren, is niet ouder geworden dan hoogstens 3 1/2 jaar, want in 1804 werd een kind geboren dat dezelfde voornaam kreeg.

 8. Keimpe (1804-1837)
  Deze Keimpe werd maar 32 jaar oud.

  Op zijn tiende zou hij al samen met zijn broer Geele, die toen ook nog maar 17 jaar oud was, een schip hebben gekocht. In de koopacte staat ook bij hem vermeld dat hij dan schipper is, maar er zijn echter geen aanwijzingen dat hij daarmee later ook de kost heeft verdiend.
  In 1823 bevalt Sytske Paulus van der Veen van een kind, dat wordt ingeschreven als Tabe Keimpes de Vries. Keimpe, die dan boerenknecht is in Bergum en 19 jaar oud, zou de vader kunnen zijn.

  Maar Keimpe trouwt in 1835 met Anna Catharina Weber. Zij krijgen een dochter, maar 4 maanden daarna overlijdt Keimpe, net nadat hij zijn geloofsbelijdenis deed.
  Anna hertrouwt in 1840, maar overlijdt een jaar daarna, 35 jaar oud.II. Geele Tabes de Vries (1797-1857) en Berber Klazes Bouwer (1795-1871)

Geele was de zoon van Tabe Sjoerds uit Tietjerk en Trijntje Feitses de Vries uit Rijperkerk.
Zijn vader overleed toen hij nog geen acht jaar oud was. Hij zal van jongsaf gewend zijn mee te werken in de turfhandel.
turf laden op een turfschuitHij was schipper en op zijn zeventiende samen met zijn jongere broertje al eigenaar van een turfschip, waarmee hij de onder zijn verantwoordelijkheid gewonnen turf kon vervoeren.
De 540 gulden die het “koffescheepje” hem had gekost, moest hij in vijf jaarlijkse termijnen afbetalen.

Twee jaar later trouwde hij, 19 jaar oud, met de 21 jaar oude Berber Klazes Bouwer. Berber werkte daar als dienstmeid.

– op 28 december 1811 meldt Klaas Thomas uit Wijns zich bij de baljuw van Oenkerk om te verklaren dat hij de familienaam Bauwer aanneemt en dat hij drie zoons en drie dochters heeft. Een van zijn dochters is Berber.
De familienaam zal daarna steeds als Bouwer worden geschreven.
Het is een familie van arbeiders, vissers en dienstbodes.

Geele en Berbers eerste kind, Tabe, wordt maar 10 weken oud. Daarna volgen, steeds met tussenpozen van drie jaar, Tabe, Klaas en tenslotte in 1828 Trijntje. Bij de aangifte van de geboorte van Trijntje neemt vader Geele zijn broer Keimpe mee als getuige.
Eind 1826 huurt Geele een nieuw Tjalkje of Kofke, genaamd “de goede Hoop” van Thomas Thomas Boontje uit Oldehoorn. Hij tekent een contract voor 13 jaar en zal jaarlijks betalen “eene som van zevenenzestig guldens en vijftig cents, alles in klinkenden, en ten tijde der betaling, in de Provincie Vriesland gangbare geldmunte, en geensins in billetten effecten of papieren die in omloop zijn of gebragt zouden mogen worden.”

De gezinnen van de twee jongste kinderen, Klaas en Trijntje, blijven allen nog lang ingeschreven bij hun ouders in huis in Wijns. Waarschijnlijk gebruiken ze dat als als post- en logeeradres als er niet gevaren wordt. Ook Gaele, de oudste zoon van Tabe, woont hier bij zijn grootouders.

In 1856 overlijdt zoon Klaas op zijn 31e jaar en een jaar later volgt Geele, 60 jaar oud.
Het jaar daarop maakt Berber haar testament op. Haar oudste kleinzoon Gaele erft de helft van het beschikbaar gedeelte van haar nalatenschap, de andere helft is voor de kinderen van wijlen haar zoon Klaas. Tabe erft het huis (kadastraal gemeente Giekerk, sectie A, nummers 396 en 427), met verplichting de waarde ervan bij de te verdelen contanten in te brengen.
Zes jaar later wordt dit testament herroepen. Nu wordt zoon Tabe alleen nog verplicht de roerende en onroerende goederen te beheren. Alleen kleinzoon Gaele woont dan nog bij Berber in huis.

Berber overlijdt in 1871, 76 jaar oud.

De vier kinderen van Geele en Berber:
 1. Tabe (1818-1819)
   
  Overleed 10 weken oud, “in zijn vaders schip te Wijns”.

 2. Tabe Geales (1822-1887)
   
  Tabe wordt geboren aan boord van het schip, “thans leggende te Wijns”.
  Hij wordt ook turfschipper en trouwt met Tjitske Douwe Gerbens Siegersma.
  Het verhaal over hun gezin volgt in het hoofdstuk hierna.

 3. Klaas (1825-1856)
   
  Bij zijn huwelijk in 1851 met Trijntje Eises Bildstra (1830-1904) staat vermeld, dat Klaas schippersknecht is. Zij staan tot de geboorte van hun tweede kind ingeschreven bij de ouders van Klaas.
  Bij de geboorte van zijn jongste zoon is hij te ziek om zelf aangifte te doen. Vier maanden na diens geboorte komt hij, 31 jaar oud, te overlijden.
  Drie jaar later hertrouwt Trijntje met Roelof Wiegers de Vries (1831- ..), gardenier in Holwerd (voor zover bekend geen familie). Met hem krijgt ze acht kinderen, die op één na allen als zuigeling overlijden.
  In 1871 wordt de gehele inboedel verkocht en vertrekt het gezin naar Michigan, U.S.A.

  De kinderen van Klaas en Trijntje waren:

  • Jan (1852-1853): werd zes maanden oud
  • Aaltje (1853- ..)
  • Gaele (1856- ..)

 4. Trijntje (1828-1865)
   
  Trijntje trouwt op haar 23e met Sipke Durks Bosch (1823-1909). Trijntjes moeder laat op het huwelijk verstek gaan. Haar vader geeft, ook namens haar, toestemming voor het huwelijk.
  een potschipperOok Sipke zal schipper worden en samen met Trijntje en hun eerste kinderen staan zij nog enige jaren ingeschreven bij de ouders van Trijntje.
  Trijntje en Sipke krijgen zes kinderen. Ook Trijntje komt jong te overlijden op haar 37e. Vijf kinderen zijn dan nog in leven en resp. 1, 3, 7, 10 en 12 jaar oud.

  Sipke hertrouwt hetzelfde jaar nog met Antje Straatsma. Hij is dan potschipper op “De Twee Gebroeders” Trijntjes oudste broer Tabe wordt toeziend voogd over de kinderen.

  Hun kinderen waren:

  • Berber (1852-1852): zij werd tien weken oud
  • Dirk (1853-1905)
  • Gaele (1855-1944); werd schipper, trouwt met Douwtzen Seinstra; zij vertrekken naar Amsterdam.
  • Klaas (1857-1923); verhuist naar Amsterdam, trouwt daar in 1881 met Sitske Wierda uit Leeuwarden.
  • Johannes (1861-1943); ook hij vertrekt naar Amsterdam, waar hij in 1891 trouwt met Maria Hagen.
  • Berber (1863-1927); huwt Eke Johannes Boskma, kermisreiziger. Zij krijgen een dochter Trijntje die maar drie weken oud wordt en vervolgens een dochter, die opnieuw Trijntje heet (1890- ..).


III. Tabe Geales de Vries (1822-1887) en Tjitske Douwes Siegersma (1816-1879)

 
een turfschipper ergens in Friesland
Tabe wordt, net als zijn vader, turfschipper in het gebied ten oosten en noorden van Leeuwarden.

Als hij 24 jaar oud is, trouwt hij in Tietjerksteradeel met de vijf jaar oudere Tjitske, dochter van de schipper Douwe Gerbens Siegersma.
 

Familie Siegersma.
De oudste tot nu toe gevonden voorouders van Tjitske zijn Douwe Gerbens en Wipkje Jacobs. Zij wonen in Visvliet, net over de grens met Groningen en beiden staan vermeld als “arbeider”. Er zijn zeven kinderen bekend, waarvan de oudste zoon, geboren in 1768, Gerben Douwes wordt gedoopt.
Ook hij staat vermeld als “arbeider”, evenals Sjutje Andries met wie hij op zijn 23e jaar trouwt. Sjutje is dan vijf maanden zwanger van zoon Douwe Gerbens. Gerben zal op enig moment voor zijn familie de naam Siegersma hebben vastgelegd, maar de acte daarvan is nog niet gevonden.
 
Zoon Douwe kiest voor een schippersbestaan. Zijn echtgenote, Hendrikjen Hoites Hoekstra komt uit een schippersfamiie.
Schoonvader Hoite Sipkes, die in 1811 de familienaam Hoekstra liet inschrijven, had met Tjitske Aukes negen kinderen, die allen de volwassen leeftijd bereikten. In 1832 wordt voor de administratie van de grondbelasting vastgelegd, dat Hoite landbouwer is met 2,5 ha hooiland en ruim 3 ha moerasland.
 
de roef van een turfschipHendrikjen was de vierde uit het gezin van Hoite en Tjitske. Douwe trouwt met haar in september 1815. Twee maanden later komt hun eerste dochter ter wereld, maar deze wordt slechts drie weken oud.
Het zal dringen zijn geweest op het schip van Douwe en Hendrikjen: zij krijgen twaalf kinderen. Zes daarvan overlijden als kind of als zuigeling. De tweede dochter is Tjitske, die het schippersbestaan met haar ouders in 1846 verruilt voor dat met haar echtgenoot Tabe de Vries.
 
(zie ook de kwartierstaat van Tjitske Douwes Siegersma voor al haar voorouders).

Als er door Tabe en Tjitske niet gevaren wordt, is Rijperkerk, en later Wijns de thuisbasis. Wat voor schip ze hebben gehad weten we niet, maar zeker is, dat het gezin een reizend bestaan had. De plaatsen waar de kinderen worden geboren geven een idee van hun routes door Noord-Friesland: Wijns, Vrouwenparochie, Cornjum, Leeuwarden, Wijns, Bergum.
 
Waarschijnlijk komt er in 1869 een eind aan het varend bestaan. Het gezin vestigt zich dan in Jelsum, waar Tabe de kost verdient als koemelker en visser. Daar overlijdt Tjitske in 1879, 62 jaar oud. Haar vijf volwassen kinderen zijn dan het huis al uit; van haar jongste zoon Hendrik maakt zij het huwelijk niet meer mee.

Een jaar na het overlijden van Tjitske trouwt Tabe in Bergum met de 60 jaar oude IJpkje Sijbes Veenstra.
Zeven jaar later overlijdt Tabe op 65-jarige leeftijd.
 

De kinderen van Tabe en Tjitske:
 1. Geele Tabes (1847-1934)
   
  De ambtenaar van de burgerlijke stand van de Grietenij Tietjersteradeel schrijft abusievelijk in de geboorte-akte van Tabes eerste kind, dat dit in Rijperkerk geboren is. De vader is daar weliswaar ingeschreven, maar Geele Tabes zag het levenslicht in Wijns, ‘s avonds om zes uur, aan boord van het schip van zijn ouders. Dit is later in de akte gecorrigeerd.

  In het bevolkingsregister van Wijns staat vermeld, dat Geele daar bij zijn grootvader verblijft. Pake, die ook Geele heette, overleed in 1857, dus dat betekent, dat de jonge Geele al voor zijn tiende het ouderlijk huis, in dit geval dus het ouderlijk schip, heeft verlaten. Daar zal voor hem ook niet veel ruimte meer zijn geweest: na hem waren er alweer drie broers en een zus bijgekomen.
  Na het overlijden van zijn pake blijft de jonge Geele bij zijn beppe wonen, Tjitske Siegersma; hij is dan in de leer bij de plaatselijke schoenmaker. Als hij 20 jaar oud is, vertrekt hij voor een jaar naar Het Bildt, waar hij ook weer werkzaam is bij een schoenmaker.
  Daarna is hij kennelijk volleerd, want in 1868 vestigt hij zich als schoenmaker in Stiens.

  Meer over de familie van Geele lees je in hoofdstuk over zijn gezin, later op deze pagina.


 2. Douwe Tabes (1848-1929)
   
  een turfschipOp de geboorte-aangifte van Douwe voor de Burgerlijke Stand der Grietenij het Bildt staat vermeld: “geboren in het Schip thans toevallig in de gemeente Vrouwenparochie liggende”. Getuigen zijn Douwes grootvader Douwe Gerben Sijgersma, 58 jaar en zijn oom Gerben Douwes Sijgersma, beiden wonende in Vrouwenparochie en beide tevens schipper van beroep.

  Ook Douwe zou turfschipper worden. In 1876 trouwt hij met Grietje Jilderts Smits (1850-1918) uit Marrum. Ook Grietje woont op een schip en ook haar vader is turfschipper. Ruim vier jaar later wordt Johanna geboren, voor zover we hebben gevonden het enige kind van Douwe en Grietje.
  graf Douwe en Grietje

  Douwe is 80 jaar als hij in 1929 in Stiens overlijdt.
  Grietje overleed elf jaar eerder in Britsum.

  Beiden zijn begraven in Conjum. Op de gedenksteen staan onder hun namen, ook de namen vermeld van hun dochter en schoonzoon, Johanna en Hilbrand Schuurmans, met daaronder de verwijzing naar bijbelspreuk 2 Cor 1:20.


 3. Berber (1851-1925)
   
  Berber wordt geboren in Cornjum, “in het schip”.

  Als Berber in 1878 trouwt, is haar vader koemelker in Jelsum.
  De 13 jaar oudere echtgenoot, Tjerk Jans Althuiszes (1838-1893), is weduwnaar en van beroep landbouwer in Britsum.
  Berber en Tjerk krijgen vier kinderen, waarvan er drie de volwassen leeftijd bereiken.
  De jongste, geboren in 1890, wordt maar zes weken oud. Drie jaar later overlijdt Tjerk, 53 jaar.
  Berber overlijdt 32 jaar later in Jelsum, 74 jaar oud.


 4. Klaas Tabes (1853-1897)
   
  Tabe doet aangifte van de geboorte van zijn zoon Klaas in Leeuwarden, waar hij op dat moment met zijn schip is aangemeerd. Een van de getuigen is Tabes broer Klaas, die daar op dat moment ook ligt met zijn schip.

  Ook Klaas Tabes zal schipper worden. In 1877 trouwt hij met de vijf jaar oudere schippersdochter Tietje Wiemers Hoekstra (1848-1917).
  Hun oudste dochter, Trijntje, wordt in de winter van 1879 in Leeuwarden aan boord van hun schip geboren. Getuige bij de aangifte is Tietjes vader.
  Gasfabriek Leeuwarden ca.1925
  Kort daarop zegt Klaas het varende bestaan vaarwel; hij wordt stoker aan de gasfabriek in Leeuwarden.
  In 1832 wordt dochter Tjitske geboren in Lekkum, een gehucht net ten noorden van de stad.

  Na een kort verblijf in Leeuwarden verhuist het gezin in 1885 naar Amsterdam. Zij gaan wonen in de Spaarndammerbuurt. Hendrik zet hier zijn werk als stoker voort, ongetwijfeld in de nabijgelegen Westergasfabriek.
  Oktober 1886 wordt hier zoon Wiemer geboren; een jaar later overlijdt dochter Tjitske.

  Dochter Trijntje wordt op haar zestiende opgenomen in het Binnengasthuis, waar zij gedurende een maand wordt verpleegd met een open been. Twee jaar later komt zij tot twee keer toe in hetzelfde ziekenhuis terecht met een ernstige ontsteking van het kniegewricht.
  Met vader Klaas gaat het intussen ernstig mis: begin 1897 wordt hij opgenomen in het Buitengasthuis, “afd. Mannen Krankzinnigen”. Na een maand word hij overgebracht naar het psychiatrisch ziekenhuis Coudewater bij Rosmalen, waar hij na een verblijf van twee weken overlijdt. Over de doodsoorzaak en de aard van zijn kwaal is niets bekend.

  Van dochter Trijntje weten we, dat zij in 1904 trouwt met de bootwerker Bote Pieksma.
  En zoon Wiemer wordt in 1905 bij de keuring voor de militie ongeschikt verklaard wegens lichaamsgebreken. Hij is dan boekdrukker van beroep.


 5. Hendrik Tabes (1856-1932)
   
  Hendrik wordt geboren in Wijns als één van een tweeling. Zijn tweelingsbroertje Sjoerd overlijdt kort na hun geboorte.
  Hendrik wordt schipper, net als zijn vader en grootvader.

  Als hij 24 is, trouwt hij met de elf jaar oudere Ekke Rienks Posthumus (1845-1905) uit Marrum. Ekke was vier jaar eerder weduwe geworden en verloor een half jaar daarna ook haar enige kind, een zoontje van nog geen twee jaar oud.
  Hendrik en Ekke vestigden zich in Veenwouden, waar Hendrik staat ingeschreven als veerschipper. Waarschijnlijk is hij als beurtschipper op een geregelde dienst werkzaam.

  Ook in haar huwelijk met Hendrik had Ekke weinig geluk: van de drie meisjes die werden geboren, stierven er twee als zuigeling. De oudste, Jantje, werd 32 jaar oud.
  In 1905 overlijdt Ekke, 60 jaar oud.

  Zes jaar later trouwt Hendrik, die dan 54 jaar oud is opnieuw; weer met een weduwe: de 47-jarige Maria Lykeles Westerhof.
  Maria is dan sinds kort huishoudster in Veenwouden. Haar beide zoons, 15 en 16 jaar oud, wonen al elders.
  Hendrik overlijdt in 1932, 75 jaar oud; Maria vijf jaar later in het Groningse Woldendorp.


 6. Sjoerd Tabes (1856-1857)
   
  Sjoerd is het tweelingbroertje van Hendrik.
  Hij overlijdt binnen twee maanden na zijn geboorte.

 7. Sjoerd Tabes (1859-1860)
   
  Dit jongetje overlijdt op de leeftijd van acht maanden.


IV. Gaele Tabes de Vries (1847-1934)

 
In tegenstelling tot zijn jongere broers wordt Geele geen schipper, zoals in de familie tot nu toe gebruikelijk was.
Op zijn 21e jaar vestigt hij zich als schoenmaker in Stiens.

het huis op de Lage Heereweg
Op zijn 22e trouwt Geele met Lolkje Symens Westerhuis (1848-1878), dochter van een landbouwer uit Stiens.

Zij krijgen vier kinderen: Tabe, Sjoerdje, Siemkje en Tjitske.

Lolkje overlijdt in 1878, 29 jaar oud; van de kinderen is Tabe, de oudste, dan 7 jaar en Tjitske, de jongste, bijna 2 jaar oud.

Een jaar later trouwt Geele met Hitje Douwes van der Ley (1853-1887), een weduwe uit Finkum.

Hitje was vijf jaar eerder getrouwd met Johannes Pieters Hoekstra. Zij kregen een zoontje, dat maar zeven weken oud werd. Johannes werd in een gesticht in Franeker opgenomen, waar hij in december van datzelfde jaar overleed. Hitje was toen zwanger, want een half jaar later werd zij moeder van zoon Johannes.

Bij het huwelijk met Geele in 1879 worden huwelijkse voorwaarden opgemaakt bij de notaris. Daaruit blijkt, dat Geele naast zijn schoenmakersbedrijf ook een boekhandel is begonnen.
Geele en Hitje krijgen samen twee kinderen: Douwe en Ente. Ook die vier jaar oude Johannes Hoekstra wordt als stiefbroertje in het gezin opgenomen.

Acht jaar nadat hij voor de eerste keer weduwnaar werd, verliest Geele in 1887 opnieuw zijn echtgenote. Hitje overlijdt in 1887, de jongste kinderen zijn 6 en 4 jaar oud.

Een jaar later trouwt Geele voor de derde maal.
Klaaske Tjeerds de Jong (1862-1922) is 15 jaar jonger dan Geele. En ze is maar negen jaar ouder dan de oudste zoon van het gezin met 7 kinderen waar zij nu de huishoudelijke leiding over krijgt. Dat zal voor haar een flinke uitdaging zijn geweest, hoewel de dynamiek waarschijnlijk met die in haar ouderlijk gezin te vergelijken was.

De familie van Tjeerd Sipkes de Jong en Janke Alles Walburg
 
Klaaske was de jongste van 8 kinderen uit het gezin van Tjeerd en Janke, boerenarbeiders uit Wier.
Antje de Jong (1843-1914)
Antje de Vries, mijn grootmoeder, werd vernoemd naar Klaaskes oudste zus Antje.
 
Hun jongste broer Peter emigreerde in 1884 met zijn vrouw naar Paterson, New Jersey.
 
Broer Auke was twee jaar eerder met zijn gezin van vijf kinderen naar Bergen, New Jersey vertrokken. John en Clara Nauta-de Jong
Diens dochter Klaasje, die daar Clara zou heten, trouwde er met Johannes (John) Nauta, die met zijn ouderlijk gezin in 1896 van Het Bildt naar N.Amerika vertrok.
Zij maakten allen deel uit van een groep Friezen, die elkaar in het nieuwe land ondersteunden. Ook Henk, kleinzoon van Klaaske en Gaele, en zijn vrouw Rita werden dankzij de ondersteuning van John en Clara Nauta op weg geholpen.
Oom Nauta uit Amerika bezoekt Nederland- ca.1953
John was eigenaar van een wasserij. Aan het eind van de tweede wereldoorlog zond hij een groot hulppakket met kleding naar Friesland. Bij mijn ouders werd nog lang een kinderjurkje bewaard, voor het geval er een meisje geboren zou worden.
“Oom Nauta”, zoals John werd genoemd, bezocht ook later nog zijn familie in Friesland.
 
In eerdere takken van deze familie vinden we voorouders in de families van Poelgeest en van Wassenaar uit Sassenheim. Een van hen zou een (bastaard-)zoon uit het adellijke geslacht van Wassenaer kunnen zijn, maar dat is nog niet aangetoond.
Voor een overzicht van al deze voorouders van Klaaske de Jong zie haar kwartierstaat

Het huwelijk van Geele met Klaaske zal zeker een praktische kant hebben gehad: Geele zal de zorg voor zijn grote gezin niet alleen hebben kunnen dragen. Toch lijkt het romantische aspect van hun relatie zeker aanwezig. Een aanwijzing hiervoor is een gedicht, dat Geele’s vriend Pieter Jelles Troelstra schreef voor hun huwelijk en waarin deze de relatie tussen Geele en Klaaske bejubelt:

Klaaske de JongGeele Tabes de VriesYn ‘e tied fen it foarjier fan ljocht en fan sinne,
Sei Geale: ‘k ferpof it sa lykme allinne,
Do seach er syn Klaske er der teach er hinne.
En Klaske, dy liet hjar fen Geale wol winne.
Nou sizz’ hja’: wij geane nooit by ‘n oar fendinne,
Hwet seoe hjar fen trouwen den ôfhalde kinne?
Lit r’einje mei lok, dy-t mei lieafde begginne:
Det winskje ik dy beiden mei hert en mei pinne.
– Pieter Jelles.

Geele droeg dit gedicht altijd bij zich, evenals een briefje met de verjaardagen van zijn kinderen.

familie de Vries- de Jong, ca. 1906
Geele en Klaaske krijgen samen negen kinderen, waaronder Antje, mijn grootmoeder.
Hoe het er in een gezin met zestien kinderen aan toe ging kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Wel weten we, dat de kinderen staand moesten eten, simpelweg omdat er niet genoeg stoelen waren om iedereen aan tafel te laten zitten.

dorpsomroeper de Vries

In zijn boekhandel geeft Geele een reeks ansichtkaarten uit, met foto’s van Stiens en omgeving. Soms is hij daar zelf ook op te zien, evenals waarschijnlijk ook meerdere van zijn vele kinderen.
Op een van de laatste uitgaven in die reeks poseert hij voor de Openbare Lagere School in zijn functie als dorpsomroeper.

De levensloop van elk van zijn twaalf kinderen wordt hieronder beschreven.

graven Klaaske en Geele in StiensIn 1922 wordt Geele voor de derde maal weduwnaar.
Met een briefkaart aan de familie in Amsterdam meldt zoon Tjeerd op 25 april, dat de toestand van hun moeder ernstig is, maar dat zij dat zelf niet beseft. Ze vindt het niet nodig dat de kinderen overkomen. Een week later overlijdt Klaaske, 59 jaar oud. Klaaske wordt begraven op het kerkhof dat in het centrum van Stiens rond de kerk ligt.

In november 1934 wordt Geele korte tijd opgenomen in het Diaconessenhuis te Leeuwarden. Begin december verblijft hij bij zijn dochter Janke in De Knijpe bij Heerenveen. Maar kennelijk is hij nog ernstig ziek, want schoonzoon Frans stuurt een telegram naar familie in Amsterdam met de tekst: “Toestand vader ernstig, overkomst gewenst”.
Geele overlijdt op 4 december 1934, 87 jaar oud. Zijn zoon Sipke doet diezelfde dag nog aangifte bij de Burgerlijke stand van Heerenveen. Een dag later wordt het overlijden tevens ingeschreven in de burgerlijke stand van Leeuwarderadeel.
Ook Geele wordt op het kerkhof van Stiens begraven.
Leeuwarder Courant 5 dec.1934
In de Leeuwarder Courant verschijnt een dag later een in memoriam, waarin de langdurige verbondenheid van Geele met het Stienser dorpsleven mooi wordt beschreven.

Interessant is ook de acte van notaris J.L. van Sloterdijk uit Stiens, waarin de erfenis van Geele wordt beschreven.

Belangrijkste bezit vormt het winkelhuis met erf aan de Lege Hearewei. Het totale bedrag (bijna f.1800,-) wordt minutieus verdeeld over de kinderen uit de verschillende huwelijken. Daarmee geeft dit document tevens een overzicht van hun beroepen en burgerlijke staat op dat tijdstip.
Wie het huis op de Lege Hearewei voor het laatst bewoond heeft, weten we niet. In 1971 werd het gesloopt om plaats te maken voor een supermarkt en appartementencomplex.

 

De kinderen van Gaele en Lolkje:

 

 1. Tabe Geales (1871-1906)
   
  In de geboorte-aangiftes van zijn kinderen wordt bij Tabe vermeld dat hij “koopman” is in Stiens; hij is dan getrouwd met Klaaske Rienks Kramer uit Hallum (1871-1946). Tabe en Klaske kregen vier kinderen.
  Tabe stierf toen hij pas 35 jaar oud was, zijn kinderen waren 8, 5, 3 en 1 jaar oud. Tabes halfbroer Douwe werd tot toeziend voogd benoemd.
  Grafsteen Tabe de Vries - Stiens Klaaske verdiende daarna de kost als winkelierster en stierf 40 jaar later.
  Op de grafsteen van Tabe en Klaske, op het kerkhof bij de dorpskerk van Stiens, staat de tekst:
   
  “de iene is us ier untgien de oar hat noedsjend oer us stien”.
   
  De kinderen van Tabe en Klaske:

  • Gaele Tabes (1897-1989).
   Vader Tabe heeft zijn vader, de trotse pake en naamgever Gaele Tabes, meegenomen als getuige bij de geboorte-aangifte van diens eerste kleinzoon.
   Gaele wordt “landstormplichtig” verklaard en is tijdens W.O. I gemobiliseerd bij het Detachement Rode Kruis in Ittervoort.
   Smalbrêge 14-22Ook Gaele wordt winkelier in Stiens; hij staat in 1919 vermeld als “Koopman in manufacturen”. Hij trouwt met Trijntsje Jitzes Steensma (1907-1980) en woont op de Smalbrêge met hun kinderen Tabe Gaeles en Richtsje.
   Tryntsje overlijdt in 1980 in Forpleeghûs Triotel, Ljouwert. Gaele volgt haar negen jaar later, bijna 92 jaar oud.
    
  • Rienk (1900- .. ).
   Getuige bij aangifte van de geboorte is Tabes stiefbroer Johannes Hoekstra.
   Rienk wordt smid in Hallum en Ferwerd en vestigt zich in 1927 in Breda.
   Twee jaar later is hij terug in Stiens en trouwt met Hinke Wagenaar (1904-1959).
   Hij wordt leraar bij het Nijverheidsonderwijs te Deventer, waar hun twee kinderen worden geboren.
    
  • Douwe Tabes (1902-1981).
   Ook bij zijn geboorte-aangifte is Johannes Hoekstra getuige.
   Douwe had samen met zijn zus Miene een manufacturenzaak in Stiens, ook op de Smalbrêge.Grafsteen Douwe en Miene de Vries - Stiens
    
  • Jacomina (Miene) (1905-1989).
   Evenals haar broers bereikt ook Miene een respectabele leeftijd. Hoe lang zij de winkel nog heeft gehad is niet bekend.

   Douwe en Miene krijgen samen een plek op het Stienser kerkhof.
    


 2. Sjoerdje (1872-1939)
   
  Sjoerdje was vanaf haar 17e dienstmeid, eerst bij Pier Kramer te Stiens en vervolgens tot haar trouwen in 1900 op meerdere andere adressen.
  Zij trouwde met Wijbe Jansen (1872-1933), werkman en gardenier in Vrouwenparochie. Zij kregen zes kinderen, waarvan er twee jong overleden:

  • Lolkje Jansen (1902-1904)
  • Lolke Jansen (1905- ..); huwt Klaaske Meyer (1911-1949), 1 dochter.
  • Tabe Jansen (1907- ..)
  • tweeling Johannes Jansen (1909-1992); huwt Trientsje van der Woude (1916-1980), 2 dochters.
  • en Janke Jansen (1909- ..)
  • Lolkje Jansen (1911-1912)

   


 3. Siemkje (1875-1957)
   graven van Siemkje en Jelle in Wier
  Siemkje trouwde met Jelle de Jong (1874-1959), gardenier te Wier.
  Beide overleden in Wier, waar zij ook werden begraven.

  Siempkje en Jelle kregen drie kinderen:

  • Andries de Jong (1901-1988)
   trouwt met Trijntje Hof (1901-1985)
    
  • Gaele de Jong (1910-1996)
   Geale en Janke de Jong - 1976
   mijn kindermeisje - Sjoukje de Jong - 1953Gaele wordt gardenier in Wier en trouwt met Janke de Vries (1912-1997). Zij krijgen 3 kinderen.

   Toen mijn moeder in 1953 lange tijd het bed moest houden, was hun oudste dochter Sjoukje enige tijd mijn kindermeisje. Zij was toen 15 jaar oud.
    

  • Lolkje de Jong (1915-1993).
   Zij huwt Lammert Hof (1896-1973), veehouder in Luxwoude.
   Lammert’s zus Trijntje Hof trouwde zes jaar eerder met Lokjes broer Andries.
   Lolkje en Lammert krijgen 2 zoons.

   


 4. Tjitske (1877-1953);
   
  Tjitske de Vries - zomer 1936 Gosse Bijlsma - zomer 1936 Tjitse was getrouwd met Gosse Bijlsma uit L.Vrouwenparochie (1877-1960).
  Gosse staat aanvankelijk vermeld als olieslagersknecht, later ook als beurtschipper, arbeider, en opperman.

  Zij woonden in Stiens.
   


De kinderen van Gaele en Hitje:

 

 • Johannes Hoekstra (1875-1959)
   
  Melkbezorger op de SmalbrêgeJohannes, de zoon uit het eerdere huwelijk van Hitje, groeide op in het gezin de Vries.
  In 1934 staat hij ingeschreven als “melktapper”. Hij reed in Stiens met paard en wagen de klanten langs.
  In 1910 trouwde hij met Seike van Sloten, met wie hij twee dochters kreeg: Elisabeth en Hitje.
   

 1. Douwe (1880-1945)
   
  Douwe werd onderwijzer in Vrouwenparochie. Trouwde met Maaike Brandsma (1883-1964); zij kregen twee kinderen:

  • Aaltje (Alie) (1908-2000)
   Alie de Vries - juni 1965
   Alie en Antje op Vlieland - juni 1965trouwde met Gerrit Koopman (1903-1980). Zij woonden in Leidschendam en kregen één dochter: Douwtje.

   Mijn grootmoeder, een “halftante” van Alie, trok veel met hen op.
   Zo brachten zij vaak gezamelijk vakanties op Vlieland door.

  • Geale (1921-2011)
   Geale de Vriesboekje met radio-praatjes van Geale de Vries
   Geale was een oude “vlam” van mijn moeder.

   Hij werd leraar Fries aan de Pedagogische Academie.
   Hij trouwde met Tjerkje Hemrica (1928-2023). Zij kregen geen kinderen.

   Geale was bekend van de radio-praatjes die hij in de jaren ’80 hield voor Radio Fryslân.
   Kennelijk was hij een graag geziene figuur: bij zijn overlijden in 2011 verschijnt een advertentie van “De buorlju en ald buorlju fan it Ids Wiersmahôf”: “Wy winskje Tsjerkje en de fierdere famylje in soad sterkte ta mei dit ferlies.”

   


 2. Ente (1882-1946)
   
  Nog voor zijn zestiende verjaardag gaat Ente bij Pieter Buwalda in Arum in de leer als wagenmakersknecht. Twee jaar later is hij kennelijk volleerd en treedt hij in dienst bij de wagenmaker Arjen Hoekstra in Jelsum.
  In 1909 trouwt hij in Franeker met Gatske Abes Sybenga (1886-1979) en vestigt zich als wagenmaker in Lioessens.
  Ente en Gatske kregen twee kinderen:

  • Eelkje (1910- ..); trouwde met Klaas Boersma (ca.1911- ..), 2 kinderen.
  • Geale Abe (1918-1995); trouwde met Aaltje Oevering (1920-2007). Zij vertrokken naar Middelburg en kregen drie kinderen.

   


De kinderen van Gaele en Klaaske:

 

 1. Tjeerd (1888-1942)
   
  Tjeerd de VriesDe oudste zoon van Klaaske, het zevende kind van Geele, is aanvankelijk werkzaam als smid. Hij gaat daarvoor op zijn vijftiende in de leer bij Jan Dankert in Lieve Vrouwenparochie. Een jaar later werkt hij in Ferwerd als smidsknecht.

  Tjeerd met zussen Antje en Ber en nichtjes-ca.1924Bij de keuring voor de militie wordt hij “tot de dienst aangewezen”. Kennelijk is hij dan nog goed gezond, maar later zou hij ernstig ziek worden. Hij krijgt tbc en verblijft in 1910 enige tijd in Renkum in sanatorium “Oranje Nassau’s Oord”. Vanaf die tijd woont hij weer bij zijn ouders thuis.

  Na het overlijden van vader Geele in 1934 nam Tjeerd samen met zijn jongere zus Neeltje de boekhandel over. Volgens zeggen bleef hij bewust ongehuwd, want hij vond trouwen te riskant voor z’n nageslacht vanwege zijn gezondsheidstoestand.

  Een nichtje herinnerde zich hem als een lange magere man, die vaak ziek was. Hoewel hij voor kinderen erg aardig was, hield hij altijd afstand tot ze, uit vrees ze te besmetten.
  Tjeerd de Vries - 1888-1942graf Tjeerd de Vries in Stiens
  Tjeerd was secretaris van de plaatselijke winkeliersvereniging en keurmeester voor de IJsclub Stiens. Hij overleed in 1942 aan kanker, 53 jaar oud.
  Zijn zus Neeltje verzorgde de steen op het kerkhof van Stiens, naast de graven van hun ouders: “Rêst Sêft”.
   


 2. Sipke (1890-1890)
   
  Dit jongetje werd slechts tien weken oud.
   

 3. Janke (1891-1979)
  Marijke van Scheveningen - Stiens feb.1915Janke de VriesHet zal een hoogtepunt in Stiens zijn geweest: de uitvoering van de musical “Marijke van Scheveningen” op 18 februari 1915. De groepsfoto op het toneel doet vermoeden dat er maandenlang aan de kostuums is gewerkt.
  Rechts van het midden zit Janke, tweede van links vooraan haar zusje Antje.

  trouwfoto Janke en Frans - 24 jan.1920Janke zou tot haar huwelijk thuis blijven wonen. Zij was 28 jaar oud toen zij trouwde met Frans Wijma (1883-1951), sigarenhandelaar.
  Clazien, Wiepie, Geertje, Janke en Frans - ca.1945
  Zij gingen in Terband wonen, en verhuisden twee jaar later naar De Knijpe.
  Toen het echtpaar kinderloos bleef, adopteerden zij in 1931 twee zusjes: Wiepie en Geertje Huizinga.
   
  L.Ademalaan Oranjewoudfamiliebezoek in Oranjewoud - aug.1938Het gezin verhuisde in 1936 naar Oranjewoud, waar veel neefjes en nichtjes vrijwel ieder jaar op de L.Ademalaan kwamen logeren. Ook ik heb zelf nog een vage herinnering dat ik daar eens mee naar toe was, waarschijnlijk in mijn kleutertijd.

  Frans overleed in 1951, Janke 28 jaar later.

  Janke en Antje - juni 1966

  In de jaren ’60 ging zij een paar keer met haar zus Antje mee op vakantie naar Vlieland.
  Maar veel tijd besteedde zij aan de zorg van haar kleinkinderen, de zoons van Geertje.

   


 4. Berber (Ber) (1893-1992)
   
  Ber de Vries (1893-1992)Kralingse Plas met Molen (Jo van der Linde)Ber trouwde met Gerardus Johannes (Jo) van der Linde (1889-1975), gemeente-ambtenaar in Rotterdam.

  Jo was daarnaast een bevlogen kunstschilder, die zijn ezel bij voorkeur buiten in veld opstelde.Rinie, Clazina, Ber, Ina, Antje - bij Rotterdam 20 april 1924

  Ber en Jo kregen drie dochters.

  Jo en Ber van der Linde (8 juni 1949)Het gezin van mijn grootmoeder Antje trok veel met dat Jo en Ber op. Tussen de kinderen van beide zussen bestond een bijzondere band.

  Jo was getuige bij het huwelijk van zijn nichtje Clazien, mijn moeder.

  • Catharina Klasina (Rinie) van der Linde (1917-2006)
   Rinie Schaap- van der Linde (1968)

   huwde Jan Schaap (1905-2007)
   zij woonden in Eindhoven en kregen drie zoons.
    

  • Klasina Cornelia (Ina) van der Linde (1920-1969)
   Ina Bakker- van der Linde (1969)

   huwde Jelle Geert Bakker (1918-1998)
   zij kregen vijf kinderen.
   Ina overleed 49 jaar oud ten gevolge van een auto-ongeluk.
    

  • Gerarda Johanna (Joos) van der Linde (1927)
   musicus.
    

 5. Sipke (1894-1976)
   
  wellicht zijn dit Hieke en Sipke
  Sipke werd in 1915 gemobiliseerd en verbleef enige tijd in Monster.

  Hij werd brievenbesteller in Franeker en trouwde met Hieke Okkinga (1894-1970).
  Zij kregen twee dochters:

  • Geertje (1922-2000); huwde Bouke Wester (1913-1996); woonden in Franeker en kregen vier kinderen.
    
  • Clazina (1927-2002); huwde Cornelis Hofstra (1927-1998).
   Zij woonden in Harlingen, waar zij drie kinderen kregen, en vervolgens in Sneek.

   


 6. Antje (1896-1979)
   
  Antje, Tjitske, Ber, Janke en Neeltje de Vries - sept.1936De meest linker van de vijf zussen op deze foto is mijn oma Antje.

  Zij leerde rond 1917 in Stiens Jacob Keizer (1897-1981) kennen, die daar bij de spoorwegen werkte. Zij vertrokken naar Amsterdam, waar zij in 1920 trouwden.
  Zij kregen twee kinderen:

  • Clazina Wilhelmina Keizer (1921-2013); huwde Gerard Herman Faddegon; twee zoons.
  • Albert Jacob Keizer (1928-1998); musicus.

  Het verhaal van dit gezin komt t.z.t. op de pagina: familie Keizer- de Vries.
   


 7. Hendrik (1898-1977)
   
  Hendrik de Vries (1898-1977)
  Was schilder in Stiens en trouwde met Aukje Stok (1895-1984).
  Henk, Aukje en Hendrik de Vries (1948)
   
  Zij kregen een zoon:
   

  • Hendrik Geale (Henk) (1923-1985).

   Henk emigreerde met zijn vrouw Rita naar Wisconsin, U.S.A. Zij kregen één dochter.
   Henk overleed bij een verkeersongeluk in Brazoria, Texas.

   


 8. Neeltje (1900-1987)
   
  Neeltje de Vries - ca.1918
  Neeltje nam na het overlijden van haar vader de boekwinkel over, samen met haar broer Tjeerd.

  Jaap en Neeltje Wielinga de Vries - ca.1950Na het opheffen van de boekhandel werd zij huishoudster bij Jacob Wielinga (1890-1986), met wie zij in 1942 trouwde.
  Het verhaal gaat, dat zij door Jaap nogal beperkt werd in haar doen en laten. Zo zou zij haar familie nog maar sporadisch mogen bezoeken en mocht zij aan persoonlijke verzorging als kleding zeer weinig besteden.
   


 9. Alle (1902-1987)
   
  Alle werd geboren op de zesde verjaardag van zijn zus Antje.
  Hij werd smidbankwerker, later reiziger/ sigarenkoopman in Huizum en trouwde met Tietje Dijkstra (1905- ).
  Zij kregen twee zoons.

  Over dit gezin is verder nog niets bekend.
   

 
Het totaaloverzicht van alle tot nu toe bekende nakomelingen van Tabe Sjoerd de Vries (plus vier eerdere generaties) vind je in het parenteel van Lieuwe Liewes.


 

Reacties of aanvullingen? Klik hier voor de contactpagina.

Of ga: